Regulamin

Regulamin

§1Warunki wynajmu sprzętu.1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobąlub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie dwóch ważnych dokumentów ze zdjęciem, na czas określony podany przezNAJEMCĘ.3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadkuwynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokość kwoty pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie cennikiem oraz przyznanymi rabatami.5. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie maszyny po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.6. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).10. Najemca zobowiązany jest przedstawić dwa dowody tożsamości a w przypadku wynajmu z dowozem adres na dokumentach musi być godny z miejscem dowozu i odbioru przedmiotu najmu.11. Jeżeli sprzęt ulegnie awarii konieczne jest natychmiastowe dostarczenie go do wypożyczalni, w przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty za wynajem do czasu zwrotu sprzętu.§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgodyNAJEMCY.§3 Zobowiązania NAJEMCY.1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed szkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.§4 Zwrot sprzętu.1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony, chyba że wynajmujący na to zezwoli. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 10 zł brutto.4. W przypadku wypożyczenia z dowozem NAJEMCA zobowiązany jest oddać sprzęt w miejscu zamieszkania o godzinie ustalonej w chwili podpisywania umowy, chyba że strony ustalą inaczej za obopólną zgodą.§5 Zerwanie umowy wynajmu.1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200% stawki podstawowej wynajmu.

RODO

Administratorem danych osobowych Najemców narządzi jest Wypożyczalnia Elektronarzędzi TOOLS Marcin Kargula z siedzibą w Balinie, ul. Kowalska 36, NIP: 6282003425, nr REGON: 122278650 (dalej zwana Wynajmującym).RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018r. RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Najemcy, które stosuje Wynajmujący.Dane osobowe osób wynajmujących narzędzia takie jak: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, numer NIP, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy – będą przetwarzane na podstawie konieczności wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) oraz f) RODO), której Najemca jest stroną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów. Najemca ma prawo do:– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania– przenoszenia danych– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych OsobowychWynajmujący może przetwarzać dane osobowe Najemcy w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) polegających na: – dochodzeniu zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu (w szczególności dotyczy to imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru rachunku bankowego Najemcy, danych w zakresie rozliczeń i płatności należności z tytułu zawartej umowy najmu)– zabezpieczeniu mienia powierzonego przez Wynajmującego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia lub kradzieży.